Exokamene v PAM

Alfil – skokan (2,2).
Alibaba – alfil + dababa.
Amazonka – dáma + jazdec.
Andernašský cvrček (Andernach Grasshopper) – modifikácia cvrčka, kameň, ktorý preskočí, zmení farbu na opačnú.
Andernašský lion (Andernach Lion) – modifikácia liona, kameň, ktorý preskočí, zmení farbu na opačnú.
Andernašský vežový lion (Andernach Rook Lion) – modifikácia vežového liona, kameň, ktorý preskočí, zmení farbu na opačnú.
Antilopa (Antelope) – skokan (3,4).
Arcibiskup (Archbishop) – strelec, ktorý sa v rámci svojho ťahu môže odraziť od okraja šachovnice a pokračovať v ťahu po diagonále rovnakej farby maximálne na druhé okrajové pole šachovnice.
Berolina – exopešiak, metafigúra so základným postavením na druhom (biela), resp. siedmom (čierna) rade, ktorá ťahá po diagonále o jedno pole (zo základného postavenia aj o dve polia) smerom k ôsmemu (biela), resp. k prvému (čierna) radu, kde sa môže premeniť na rovnaké kamene ako pešiak. Pôsobí v týchto smeroch o jedno pole vertikálne. Môže tiež brať súperovu berolinu mimochodom (en passant), ktorá ťahala v bezprostredne predchádzajúcom ťahu o dve polia na pole bezprostredne susediacim s polom, na ktorom berolina stojí, tak ako keby berolina ťahala len o jedno pole. Pešiak, ktorý ťahá diagonálne a pôsobí vertikálne.
Berúci kameň (Capturing unit) – kameň, ktorý môže vykonávať iba ťahy s braním.
Big boy lion – lion na cikcakovitých líniách s jednotkovým ťahom (0,2).
Blcha (Locust) – špeciálna preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch dámy skokom na prázdne pole tesne za preskočený kameň opačnej farby. Pritom tento kameň zoberie. Napríklad pri postavení: biely Ka1, Bb4, Be7, čierny Kf4, Bg4, Bg7. Teraz ani jeden z kráľov nie je v šachu (lebo za nimi nie sú voľné polia, kam by Bb4 resp. Bg7 skočili pri ich „braní“) a sú možné tieto ťahy: Be7 (:g7)-h7, Ka1-a2, Ka1-b1, Bg7(:e7)-d7, Kf4-f5, Kf4-f3 a Kf4-g3.
Chameleón (Chameleon) – exofigúra, ktorej pohyblivosť a pôsobnosť sa po každom jej ťahu cyklicky mení v poradí D-J-S-V-D
Charybda (Charybdis) – metafigúra, ktorá chodí ako moa a pôsobí ako moová blcha.
Čínsky had (Chinese Snake) – metafigúra, ktorá ťahá ako had, berie a šachuje na línii hada za prvým kameňom, ktorý mu stojí v ceste.
Cisárovná (Empress, Kaiserin) – veža + jazdec.
Cvrček (Grasshopper) – preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch dámy skokom na pole tesne za preskočený kameň.
Cvrček-2 (Grasshopper-2) – preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch dámy skokom presne na druhé pole za preskočený kameň.
Cvrček-3 (Grasshopper-3) – preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch dámy skokom presne na tretie pole za preskočený kameň.
Dababa – skokan (0,2).
Delfín (Dolphin) – cvrček + klokan.
Dummy – exokameň, ktorý neťahá a nepôsobí, len stojí. Prerušuje líniové figúry, môže byť preskočený preskakujúcimi figúrami, môže byť braný.
Dvojcvrček (Double Grasshopper) – exofigúra, ktorej ťah sa skladá z dvoch ťahov cvrčka, prvý z nich musí byť bez brania.
Dvojlion (Double Lion) – exofigúra, ktorej ťah sa skladá z dvoch ťahov liona, prvý z nich musí byť bez brania.
Dvojnásobný vežový lion (Double Rook Lion) – exofigúra, ktorej ťah sa skladá z dvoch ťahov vežového liona, prvý z nich musí byť bez brania.
Elefant – dáma + tátoš.
Elefantový lion (Elephant Lion) – preskakujúca figúra, pohybuje sa po línii dámy alebo tátoša na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom.
Equihopper – preskakujúca figúra, pohybuje sa skokom stredovo súmerne ponad ľubovoľný kameň, pokiaľ sa na línii skoku nenachádza žiaden iný kameň.
Fers – skokan (1,1).
Fersová blcha (Fers Locust) – špeciálna preskakujúca a bravá bodovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom cez prekážku, pričom východiskové pole je vzdialené od prekážky o jednotkový ťah fersa, práve tak, ako je v rovnakom smere prekážka vzdialená od doskočného poľa, ktoré musí byť voľné. Prekážkam pritom musí byť opačnej farby, ktorá sa berie.
Gnu – kombinovaná figúra, jazdec + ťava.
Had (Snake) – líniová exofigúra, ktorá sa pohybuje po krivočiarej línii tvorenej striedavo pohybmi fersa a vezíra, prvé pole línie je (1,1) od východzieho poľa ťahu, druhé (2,1), tretie (3,2), štvrté (4,2) atď.
Hlúpy kráľ (Royal Dummy) – kráľ bez pohyblivosti.
Horizontálna veža (Horizontal Rook) – smerová figúra, veža, ktorá môže robiť ťahy iba po horizontále a to v oboch smeroch.
Imitátor – exokameň, ktorý imituje každý ťah oboch strán (robí súčasne s ťahom kameňov rovnobežný ťah rovnakej dĺžky). Neberie, nedáva šach, je nebrateľný. Ak nie je možné imitovať akýkoľvek ťah, tento ťah je nemožný, toto platí i pre teoretické branie kráľa. Pešiak sa môže premeniť na imitátora
Jazdcová blcha (Knight Locust) – špeciálna preskakujúca a bravá bodovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom cez prekážku, pričom východiskové pole je vzdialené od prekážky o jednotkový ťah jazdca, práve tak, ako je v rovnakom smere prekážka vzdialená od doskočného poľa, ktoré musí byť voľné. Prekážka pritom musí byť opačnej farby, ktorá sa berie.
Jež (Zero) – skokan (0,0).
Joker – kameň, ktorý získava pohyblivosť a pôsobnosž kameňa, ktorý ťahal ako posledný.
Kamikadze kameň (Kamikaze unit) – pri braní, na ktorom sa zúčastní (ako berúci alebo braný kameň), sa odstránia zo šachovnice oba kamene.
Kentaurský kráľ – kameň s funkciou kráľa, ktorý sa striedavo pohybuje ako jazdec a kráľ. V diagramovom postavení si môže pohyblivosť zvoliť.
Klokan (Kangaroo) – preskakujúca figúra, ktorá sa pohybuje ako cvrček skokom cez 2 kamene na pole tesne za nimi. Napr. pri postavení KLa2, KLa3, KLa4, KLc5, KLe7 sú možné tieto ťahy: KLa2-a5, KLa4-a1, KLa3-f8.
Klokanový lion (Kangaroo Lion) – modifikácia klokana, ťah môže zakončiť na ľubovoľnom poli na línii za druhým preskakovaným kameňom, nielen tesne za ním.
Klokanový orol (Kangaroo Eagle) – modifikácia klokana, nad druhým preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 90 stupňov.
Kobylka (Non-Stop-Equihopper) – preskakujúca figúra, pohybuje sa skokom stredovo súmerne ponad ľubovoľný kameň.
Kontracvrček (Contragrasshopper) – preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch dámy skokom tesne od preskočeného kameňa na celú voľnú líniu za týmto kameňom.
Korzár – skokan (2,5).
Kráľovsko-kobylková blcha (Erlking Locust) – špeciálna preskakujúca a bravá bodovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom cez prekážku, pričom východiskové pole je vzdialené od prekážky o jednotkový ťah kráľa, práve tak, ako je v rovnakom smere prekážka vzdialená od doskočného poľa, ktoré musí byť voľné. Prekážka pritom musí byť opačnej farby, ktorá sa berie.
Kráľovský kameň (Royal unit) – kameň s funkciou kráľa, nemožno ho ponechať v ohrození.
Krátkošpirálový tátoš (Short-Spiralspringer) – dráhová figúra, ktorá sa pohybuje po dráhe vytvorenej z doskočných polí jazdca usporiadaných okolo ortogonálnej osi tak, aby pole po druhom jednotkovom ťahu bolo vzdialené od východiskového o súradnice (0,2), t. j. pohybuje sa po krátkej špirále.
Lenivý kráľ (Lazy king) – kráľ, ktorý môže ťahať, iba keď dostane šach.
Leo – čínska dáma, pao + vao.
Lion – preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch dámy skokom na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom. Napríklad pri postavení Lia1, Lia6, Lid4 sú možné tieto ťahy: Lia1-a7, Lia1-a8, Lia1-e5, Lia1-f6, Lia1-g7, Lia1-h8.
Los (Moose) – modifikácia cvrčka, nad preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 45 stupňov.
L-Zebra – zebra s dodatočnou podmienkou, že ťah z poľa X na pole Y je možný len vtedy, keď aspoň na jednej ceste tvaru L z poľa X na pole Y stojí práve 1 kameň. Teda ak na každej z nich alebo nestojí žiaden alebo stoja aspoň 2, ťah nie je možný. Napríklad pri postavení LZa2,pb4,pc4 je možný ťah LZa2-c5, pretože na ceste a2-c2-c5 stojí práve 1 kameň (pc4). Naproti tomu ťah LZa2-d4 je nemožný, lebo na ceste a2-a4-d4 stoja až 2 kamene a na ceste a2-d2-d4 žiaden.
Magický kameň (Magic unit) – mení farbu kameňov okrem kráľov a iných magických kameňov, a to týchto: 1. kameňa, ktorý pred ľub. ťahom nebol v pôsobnosti m.k. a týmto ťahom sa dostane do pôsobnosti m.k., 2. kameňa, ktorý pred svojím ťahom bol v pôsobnosti m.k. a po svojom ťahu v pôsobnosti m.k. zostal, 3. kameňa, ktorý pred ťahom m.k. bol v jeho pôsobnosti a po ťahu m.k. v nej ostal, pritom však m.k. už naň musí pôsobiť po inej línii. Pri šachu magickým kameňom je jeho magická sila po dobu odpovedi na tento šach zrušená, t.j. napr. kameň prerušujúci líniu šachu nemení farbu. Magický pešiak sa premieňa na magické kamene.
Mao – plazivá figúra, ktorá sa pohybuje ako jazdec s tým, že ortogonálne pole v smere ťahu musí byť voľné, aby tento ťah bolo možné vykonať.
Mao-lion – preskakujúca figúra, pohybuje sa po líniách tátoša skokom na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom, preskakovaný kameň môže byť i na poliach cez ktoré sa plazí mao.
Maová blcha – bravá figúra, ktorá sa pohybuje k prekážke ako vezír a za prekážkou ako fers (t.j. zmení smer ťahu o 45 stupňov), pričom prekážkou musí byť kameň opačnej farby, ktorý berie, a cieľové pole ťahu musí byť voľné. Ak je prekážkou kráľ a cieľové pole maovej blchy je voľné, kráľ stojí v šachu.
Margaréta (Marguerite) – cvrček + los + orol + vrabec + škrečok.
Matelot (Marine Pawn) – morský pešiak, metafigúra, ktorá chodí ako pešiak a pôsobí ako fersovo-kobylková blcha v smere chodu.
Metafigúra (Metapiece) – exokameň, ktorého pohyblivosť bez brania na jednej strane a pohyblivosť braním a spôsob šachovania na druhej strane sa odlišujú. Metafigúrou je napr. pao.
Metafigúra vezír-fers (Metapiece Wazir-Fers) – exokameň, ktorý ťahá bez brania ako vezír a berie a šachuje ako fers.
Moa – plazivá figúra, ktorá sa pohybuje ako jazdec s tým, že diagonálne pole v smere ťahu musí byť voľné, aby tento ťah bolo možné vykonať.
Moa-lion – preskakujúca figúra, pohybuje sa po líniách tátoša skokom na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom, preskakovaný kameň môže byť i na poliach cez ktoré sa plazí moa.
Moová blcha – bravá figúra, ktorá sa pohybuje k prekážke ako fers a za prekážkou ako vezír (t.j. zmení smer ťahu o 45 stupňov), pričom prekážkou musí byť kameň opačnej farby, ktorý berie, a cieľové pole ťahu musí byť voľné. Ak je prekážkou kráľ a cieľové pole moovej blchy je voľné, kráľ stojí v šachu.
Morské kamene (Marine pieces) – dráhové metakamene, ktoré chodia ako dáma (siréna = morská dáma, triton = morská veža, nereida = morský strelec, morský jazdec, morský tátoš, morská ruža, …) a pôsobia ako dámska (vežová, strelcová, jazdcová, tátošová, ružová…) blcha.
Morský jazdec (Marine Knight) – metafigúra s chodom jazdca a pôsobnosťou jazdcovej blchy.
Mutujúci kráľ (Transmuting King) – pokiaľ nie je v šachu, pohybuje sa ako normálny kráľ, v šachu má pohyblivosť šachujúceho kameňa. Pri šachu pešiakom na základnom rade môže ťahať ako pešiak o 1, 2 alebo 3 polia.
Nao – čínsky tátoš, ťahá ako normálny tátoš, berie a šachuje na línii tátoša za prvým kameňom, ktorý mu stojí v ceste.
Nereida (Nereide) – morský strelec, metafigúra, ktorá chodí ako strelec a pôsobí ako strelcová blcha.
Nestály kameň (Volage) – taký kameň okrem kráľa, ktorý mení farbu po prvom ťahu, ktorým mení farbu polí, po ďalších zmenách farby poľa už svoju farbu nemení. Novovzninuté kamene (veža, pešiak) majú všetky prípadné práva ako pôvodné kamene, ktoré sa zatiaľ nehýbali (rošáda, dvojkrok). Nemožno robiť rošádu, pokiaľ by znamenala samošach.
Neutrálny kameň (Neutral unit) – kameň, s ktorým môže pohybovať aj šachovať obe strany, možno ním brať kamene druhej strany aj neutrálne kamene.
Odrazový strelec (Reflecting Bishop) – strelec, ktorý sa v rámci svojho ťahu môže odraziť od okraja šachovnice a pokračovať v ťahu po diagonále rovnakej farby ľubovoľný počet ráz.
Okapi – jazdec + zebra.
Orol (Eagle) – modifikácia cvrčka, nad preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 90 stupňov.
Pao – čínska veža, ťahá ako normálna veža, berie a šachuje na línii veže za prvým kameňom, ktorý mu stojí v ceste.
Paralyzujúci kameň (Paralysing unit) – exokameň, u ktorého je schopnosť brať a šachovať nahradená schopnosťou paralyzovať kamene opačnej strany tak, že tieto nemôžu ťahať, brať ani šachovať, nestrácajú však schopnosť paralýzy.
Patrolový kameň (Patrol unit) – môže brať alebo šachuje, len ak je pokrytý iným kameňom tej istej strany.
Plazivý alfil ((1,1)-(1,1) decomposed leaper) – plazivá figúra, ktorá sa pohybuje ako alfil s tým, že stredné diagonálne pole v smere ťahu musí byť voľné, aby tento ťah bolo možné vykonať.
Poloneutrálny kameň (Half-neutral unit) – kameň, ktorý môže byť v jednej z troch fáz: biely, čierny alebo neutrálny. Svoju farbu a fázu mení vždy po ťahu nasledovným spôsobom. Biely a čierny sa po ťahu zmení na neutrálny a neutrálny na farbu strany, ktorá s ním ťahala.
Poseidon – morský kráľ, metafigúra s funkciou kráľa, ktorá chodí ako kráľ a pôsobí ako kráľovsko-kobylková blcha.
Pozorujúci kameň (Observing unit) – kameň, ktorý sa nepohybuje, len šachuje, kryje a napáda (tak, ako príslušný normálny kameň).
Prešporský kráľ (Pressburger King) – kráľ, ktorý pri napadnutí súperovým kameňom musí vykonať ťah, pričom definitívne získava pohyblivosť kameňa, ktorý ho napadol a navždy stráca funkciu kráľa.
Princezná (Princess) – strelec + jazdec.
Radiálny skokan – preskakujúca bodová figúra, ktorá sa pohybuje na ktorékoľvek iné pole s rovnakou vzdialenosťou od prekážky ako prekážka od východiskového poľa. Prekážkou môže byť pritom iba súperov kameň.
Rao (Chinese Rose) – čínska ruža, ťahá ako normálna ruža, berie a šachuje na línii ruže za prvým kameňom, ktorý mu stojí v ceste.
Richardovská dáma (Richard Queen) – exofigúra, ktorá má pohyblivosť dámy a navyše môže zobrať vlastný kameň, vtedy sa zmení na jazdca.
Rozložený skokan (x,y)-(z,t) ((x,y)-(z,t) decomposed leaper) – plazivá figúra, ktorá ťahá a pôsobí na polia s jednou súradnicou odlišnou o x+z a druhou o y+t od jej poľa, pokiaľ je voľné pole s jednou súradnicou odlišnou o x a druhou o y od jej poľa. Napr. mao je rozložený skokan (0,1)-(1,1).
Ruža (Rose) – líniová figúra s jednotkovým ťahom jazdca, ktorá sa pohybuje po vrcholoch vypuklého osemuholníka.
Ružový cvrček (Rose-hopper) – preskakujúca figúra, ktorá má vlastnosti cvrčka, ale na líniach ruže. Napríklad pri postavení RCa2,RCa8,RCd5 sú možné ťahy RCa8-c3 (cez c7 a RCd5), RCa8-f6 (cez b6 a RCd5), RCa2-f4 (cez b4 a RCd5) a RCa2-c7 (cez c3 a RCd5).
Ružový klokan (Rose Kangaroo) – preskakujúca figúra, ktorá má vlastnosti klokana, ale na líniach ruže. Napríklad pri postavení RKc4, RKg4, RKh2 je možný ťah RKh2-b2 (cez RKg4, e5 a RKc4).
Ružový lion (Rose Lion) – preskakujúca figúra, pohybuje sa po líniách ruže skokom na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom.
Šarlatán (Erlking) – vezír + fers.
Scylla – metafigúra, ktorá chodí ako mao a pôsobí ako maová blcha.
Siamské kamene (Siamese units) – skupina rovnakých kameňov, ktoré všetky ťahy vykonávajú súčasne. Ich spoločný ťah je nemožný ak aspoň jeden z nich ho nemôže vykonať.Ak je braný jeden z nich, odstránia sa zo šachovnice aj ostatné. Napr. siamskí jazdci SJa1/e4 môžu urobiť tieto ťahy: SJc2/g5, SJb3/f6.
Siréna (Sirene) – morská dáma, metafigúra s chodom dámy a pôsobnosťou blchy.
Sirota (Orphan) – exokameň, ktorý je sám o sebe nepohyblivý. Po napadnutí súperovým kameňom získava jeho pohyblivosť a tú má po celú dobu napadnutia. Takto je možné pohyblivosť rôznych kameňov prenášať aj na ďalšie siroty celou reťazou sirôt, v ktorej sa striedajú ich farby.
Skokan (x,y) ((x,y)-leaper) – bodová figúra, ktorá ťahá a pôsobí na polia s jednou súradnicou odlišnou o x a druhou o y od jej poľa. Napr. jazdec je skokan (1,2).
Škrečok (Hamster) – modifikácia cvrčka, nad preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 180 stupňov.
Slabý patrolový kameň (Weak patrol unit) – môže brať, šachuje a pokrýva, len ak je pokrytý iným kameňom tej istej strany. Pritom na začiatku každého reťazca kameňov, ktorý spôsobuje pokrytie daného slabého patrolového kameňa, musí byť iný ako slabý patrolový kameň.
Špirálový jazdec (Spiralspringer) – líniová figúra s jednotkovým ťahom jazdca, jednotlivé jednotkové ťahy sú rozložené špirálovite okolo ortogonálnej osi. Napr. ŠJa1 može robiť ťahy po líniach a1-c2-a3-c4-…, a1-b3-c1-d3-…, a1-c2-e1-g2 a a1-b3-a5-b7.
Squirrel – alfil + jazdec + dababa.
Stacionárny kameň (Stationary unit) – kameň, ktorý sa nepohybuje, len šachuje, kryje a napáda (tak, ako príslušný normálny kameň).
Strelcová blcha (Bishop Locust) – špeciálna preskakujúca figúra, majúca vlastnosti blchy na líniách strelca.
Strelcový cvrček (Bishopper) – preskakujúca figúra, má vlastnosti cvrčka, ale len na líniách strelca.
Strelcový dvojcvrček (Double Bishopper) – preskakujúca figúra, má vlastnosti dvojcvrčka, ale len na líniách strelca.
Strelcový lion (Bishop Lion) – preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch strelca na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom.
Strelcový los (Bishop Moose) – modifikácia strelcového cvrčka, nad preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 45 stupňov.
Strelcový vrabec (Bishop Sparrow) – modifikácia strelcového cvrčka, nad preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 135 stupňov.
Supermutujúci kráľ (Super-transmuting King) – mutujúci kráľ, ktorý v šachu získava pohyblivosť šachujúceho kameňa a ponecháva si ju po tom, čo úspešne odvráti šach. V tom momente stráca svoju kráľovskú funckiu a hra pokračuje bez kráľovského kameňa na jeho strane.
Superpao – ťahá ako normálna veža, berie a šachuje na vežovej línii za dvomi kameňmi.
Superpešiak (Superpawn) – exokameň, ktorý je rozšírením pešiaka, môže vykonať ľubovoľný počet ťahov pešiaka v jednom smere naraz, napr. b2-d4-e5xf6. Branie mimochodom je u neho zrušené.
Tátoš (Nightrider) – líniová figúra s jednotkovým ťahom jazdca, ktorá sa pohybuje po priamych líniách.
Tátošová blcha (Nightrider Locust) – špeciálna preskakujúca figúra, majúca vlastnosti blchy na líniách tátoša.
Tátošový cvrček (Nightriderhopper) – preskakujúca figúra, ktorá má vlastnosti cvrčka na tátošových líniách.
Tátošový lion (Nightrider Lion) – preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch tátoša na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom.
Ťava (Camel) – skokan (1,3).
Ťavový cvrček (Camelrider-hopper) – preskakujúca figúra, ktorá má vlastnosti cvrčka na líniách s poľami vzdialenými od seba (1,3). (Ťavový cvrček má rovnaký vzťah ku ťave ako tátošový cvrček ku jazdcovi.)
Triton – morská veža, metafigúra s chodom veže a pôsobnosťou vežovej blchy.
Ubi-ubi – exofigúra, ktorej ťah sa skladá z ľubovoľného počtu ťahov jazdca vykonaných za sebou, len posledný z nich môže byť braním.
Vao – čínsky strelec, ťahá ako normálny strelec, berie a šachuje na línii strelca za prvým kameňom, ktorý mu stojí v ceste.
Veľká ťava (Camelrider) – líniová figúra s jednotkovým ťahom ťavy, ktorá sa pohybuje po priamych líniách.
Veľká zebra (Zebrarider) – líniová figúra s jednotkovým ťahom zebry, ktorá sa pohybuje po priamych líniach.
Veľký fers (exostrelec, Fersrider) – figúra, ktorá chodí i pôsobí ako strelec, ale pri jeho braní sa znovuzrodí ako exofigúra, t. j. biely veľký fers na ôsmom a čierny na prvom rade.
Vezír (Wazir) – skokan (0,1).
Vežová blcha (Rook Locust) – špeciálna preskakujúca figúra, majúca vlastnosti blchy na líniách veže.
Vežový cvrček (Rook-hopper) – preskakujúca figúra, má vlastnosti cvrčka, ale len na líniách veže.
Vežový cvrček-2 (Rook-hopper-2) – preskakujúca figúra, má vlastnosti cvrčka-2, ale len na líniách veže.
Vežový kontracvrček (Rook Contragrasshopper) – preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch veže skokom tesne od preskočeného kameňa na celú voľnú líniu za týmto kameňom.
Vežový lion (Rook Lion) – preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch veže na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom.
Vežový los (Rook Moose) – modifikácia vežového cvrčka, nad preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 45 stupňov.
Vežový orol (Rook Eagle) – modifikácia vežového cvrčka, nad preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 90 stupňov.
Vežový superlion (Rook Superlion) – preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch veže na jedno z polí na línii za druhým preskočeným kameňom.
Vrabec (Sparrow) – modifikácia cvrčka, nad preskakovaným kameňom mení smer ťahu o 135 stupňov.
Xao – čínska figúra s jednotkovým krokom (0,3).
Zebra – skokan (2,3).
Zebrový cvrček (Zebra Grasshopper) – preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch zebry na pole na línii tesne za preskočeným kameňom.
Zebrový lion (Zebra Lion) – preskakujúca figúra, pohybuje sa v smeroch zebry na jedno z polí na línii za preskočeným kameňom.
Zebu – ťava + žirafa.
Žirafa (Giraffe) – skokan (1,4).

Comments are closed.