Výzvy v PAM

Duplex – skladba, ktorej výzva sa vzťahuje aj na bieleho aj na čierneho.
h#n – pomocný mat n-tým ťahom (helpmate in n moves) – výzva, podľa ktorej začína čierny (ak nie je povedané ináč, napr. necelým počtom ťahov) a biely ho s jeho pomocou matuje najneskôr n-tým ťahom.
h==n – pomocný dvojpat n-tým ťahom (help-doublestalemate in n moves) – výzva, podľa ktorej začína čierny (ak nie je povedané ináč, napr. necelým počtom ťahov) a biely s jeho pomocou dosiahne najneskôr n-tým ťahom pozíciu v ktorej sú obe strany v pate.
h=n – pomocný pat n-tým ťahom (helpstalemate in n moves) – výzva, podľa ktorej začína čierny (ak nie je povedané ináč, napr. necelým počtom ťahov) a biely ho s jeho pomocou patuje najneskôr n-tým ťahom.
hd#n – pomocný priamy mat n-tým ťahom (Help Direct Mate in n moves) – čierny vykoná 1 ťah tak, aby vznikla pozícia priameho matu (n-1)-ým ťahom.
hr#n – bipomocný mat n-tým ťahom – výzva, podľa ktorej začína čierny (ak nie je povedané ináč, napr. necelým počtom ťahov) a biely ho s jeho pomocou matuje najneskôr n-tým ťahom, pritom aj čierny musí mať možnosť matovať po (n-1)-om ťahu bieleho.
hs#n – pomocný samomat n-tým ťahom (helpselfmate in n moves) – biely začne a s pomocou čierneho dosiahne n-tým ťahom postavenie, v ktorom ho čierny musí matovať.
hs=n – pomocný samopat n-tým ťahom (helpselfstalemate in n moves) – biely začne a s pomocou čierneho dosiahne n-tým ťahom postavenie, v ktorom ho čierny musí patovať.
Nulová pozícia (Zeroposition) – pozícia diagramu sa nerieši, riešia sa len jednotlivé dvojníky, ktoré z nej vznikajú a sú popísané.
Parry sériovoťahová skladba – sériovoťahová skladba, v ktorej je možné šachovať aj v strede série ťahov aktívnej strany, v takom prípade neaktívna strana musí ťahať a zabrániť tomuto šachu.
PG n = Dôkazová partia n-tým ťahom – postavenie po n-tom ťahu (proof game in n moves) – výzva, podľa ktorej je treba skonštruovať partiu zo základného postavenia do pozície diagramu, ktorá má presne n ťahov.
Pomocný retraktor (Help Retractor) – výzva, podľa ktorej biely a čierny vracajú svoje ťahy tak, aby svojou spoluprácou dosiahli určený cieľ.
Proca retraktor (Proca Retractor) – výzva, podľa ktorej biely svojimi spätnými ťahmi núti čierneho k jeho spätným ťahom, aby určeným počtom spätných ťahov dosiahlo postavenie, v ktorom je možné splniť doplnkovú výzvu (obyčajne #1). Pri spätnom braní volí typ braného kameňa strana, ktorá vykonáva branie. Čierny sa môže brániť i dosiahnutím postavenia, v ktorom môže on sám splniť doplnkovú výzvu hrou vpred.
r#n – reflexný mat n-tým ťahom (reflex mate in n moves) – výzva, podľa ktorej biely prinúti čierneho matovať najneskôr n-tým ťahom. Pritom sú obe strany povinné využiť možnosť dať jednoťahový mat.
Retraktor typ Proca (Proca retractor) – retraktor, v ktorom biely svojimi spätnými ťahmi núti čierneho k takým spätným ťahom, aby po určenom počte ťahov vznikla pozícia, ktorej je možné splniť doplnkovú výzvu. Pritom je možné vykonávať len legálne spätné ťahy, pri spätnom braní typ braného kameňa určuje strana vykonávajúca toto spätné branie.
s#n – samomat n-tým ťahom (selfmate in n moves) – výzva, podľa ktorej biely prinúti čierneho matovať najneskôr n-tým ťahom.
semi-r#n – semireflexný mat n-tým ťahom (semireflex mate in n moves) – výzva, podľa ktorej biely prinúti čierneho matovať najneskôr n-tým ťahom. Pritom je len čierny povinný využiť možnosť dať jednoťahový mat.
ser-=n – sériovoťahový pat n-tým ťahom (series stalemate in n moves) – výzva, podľa ktorej biely robí n ťahov za sebou tak, aby posledným čierneho spatoval. Pritom nesmie šachovať.
ser-auto=n – sériovoťahový autopat n-tým ťahom (series autostalemate in n moves) – výzva, podľa ktorej biely robí n ťahov za sebou tak, aby sa posledným z nich sám spatoval. Pritom nesmie šachovať.
ser-h#n – sériovoťahový pomocný mat n. ťahom (series helpmate in n moves) – výzva, podľa ktorej čierny robí n ťahov za sebou tak, aby ho po poslednom z nich biely mohol matovať. Pritom šachovať môže až posledným ťahom série.
ser-h=n – sériovoťahový pomocný pat n.ťahom (series helpstalemate in n moves) – výzva, podľa ktorej čierny robí n ťahov za sebou tak, aby ho po poslednom z nich biely mohol spatovať. Pritom šachovať môže až posledným ťahom série.
ser-hs#n – sériovoťahový pomocný samomat n. ťahom (series helpselfmate in n moves) – výzva, podľa ktorej čierny robí n-1 ťahov za sebou tak, aby ho po poslednom z nich biely mohol dosiahnuť s#1. Pritom šachovať môže čierny až posledným ťahom série.
ser-r#n – sériovoťahový reflexný mat n-tým ťahom (series reflex mate in n moves) – výzva, podľa ktorej biely robí n ťahov za sebou tak, aby po n-tom ťahu bieleho mal čierny možnosť dať mu mat. Pritom sú obe strany povinné využiť možnosť dať jednoťahový mat. Biely pritom môže šachovať až posledným ťahom série.
ser-s#n – sériovoťahový samomat n-tým ťahom (series selfmate in n moves) – výzva, podľa ktorej biely robí n ťahov za sebou tak, aby po n-tom ťahu bieleho mu čierny musel dať mat. Biely pritom môže šachovať až posledným ťahom série.
ser-s+n – sériovoťahový samošach n-tým ťahom (series selfcheck in n moves) – výzva, podľa ktorej biely robí n ťahov za sebou tak, aby po n-tom ťahu bieleho mu čierny musel dať šach. Biely pritom môže šachovať až posledným ťahom série.
ser-s=n – sériovoťahový samopat n-tým ťahom (series selfstalemate in n moves) – výzva, podľa ktorej biely robí n ťahov za sebou tak, aby po n-tom ťahu bieleho ho čierny musel spatovať. Biely pritom môže šachovať až posledným ťahom série.
Žartovný problém (capriccio) – šachová skladba, ktorej idea spočíva v zmene pravidiel, pričom sa vo výzve na túto zmenu neupozorní.

Comments are closed.