Exopodmienky v PAM

Podmienka Definícia PAM
Anticirce typ Calvet-Millour modifikácia circešachu, v ktorej sa braný kameň odstráni zo šachovnice a berúci kameň sa premiestni na pole znovuzrodenia. Branie nie je možné, pokiaľ toto pole nie je pred braním voľné, je však možné na poli znovuzrodenia. Pri braní na 8. resp. 1. rade sa pešiak rodí ako pešiak. Kráľ môže brať kráľa iba vtedy, ak nie je jeho circe-pole napadnuté alebo obsadené. Šach je hrozba zobrať kráľa. 8890
Anticirce typ Cheylan modifikácia circešachu, v ktorej sa braný kameň odstráni zo šachovnice a berúci kameň sa premiestni na pole znovuzrodenia. Branie nie je možné, pokiaľ toto pole nie je pred braním voľné. Branie na circe-poli nie je dovolené. Pri braní na 8. resp. 1. rade sa pešiak rodí ako pešiak. Kráľ môže brať kráľa iba vtedy, ak nie je jeho circe-pole napadnuté alebo obsadené. Šach je hrozba zobrať kráľa. 888990
Circešach exošach, v ktorom sa braný kameň znovuzrodí na poli, na ktorom bol na začiatku partie rovnaký kameň tej istej farby. Pritom veže, strelci a jazdci sa znovuzrodia na poli rovnakej farby, ako je pole brania, pešiak na tom istom stĺpci, ako je pole brania. Keď je toto pole obsadené ľubovoľným kameňom, branie je ortodoxné (bez znovuzrodenia). Znovuzrodený pešiak môže robiť dvojkrok, veža rošádu. Exokamene sa znovuzrodia na poli premeny na rovnakom stĺpci ako pole brania, neutrálne kamene podľa toho, ktorá strana ich brala, na opačnej strane. 888990
Čierny musí brať (A-berník, Black must capture) exošach, v ktorom čierny prednostne musí vykonávať ťahy s braním. Keď nemôže brať, ťahá ľubovoľne. 88
Čierny musí šachovať (A-šachovník, Black must check) exošach, v ktorom čierny prednostne musí vykonávať ťahy so šachom. Keď nemôže šachovať, ťahá ľubovoľne. 88
Imúnny šach (immun chess) exošach, v ktorom nemôžu byť brané kamene, ktoré majú obsadené svoje circe-pole. 88
Köko (Kölner Kontaktschach) exošach, v ktorom je ľubovoľný ťah (aj branie kráľa, ktorého hrozba je šachom) legálny, len ak sa na niektorom z 8 susedných polí cieľového poľa nachádza aspoň jeden kameň. 8890
Madraský šach, madrasi exošach, v ktorom každý kameň okrem kráľov, ktorý sa nachádza na poli napadnutom rovnakým kameňom opačnej farby, je paralyzovaný, čo znamená, že stráca svoju pohyblivosť (schopnosť ťahať a pôsobiť) okrem schopnosti paralyzovať. Paralýza pritom nemusí byť obojstranná (napr. pri braní mimochodom, cvrčkovia a pod.). Keď sa paralýza zruší, kameň opäť nadobúda svoje pôvodné vlastnosti. 8889
Madrasi RI madrasský šach, s rozšírením pravidiel o paralýze aj na kráľov. (Títo teda môžu stáť na poliach vedľa seba, lebo sú vzájomne paralyzovaní.) 88
Maximálnik (Maximummer) exošach, v ktorom je čierny (ak nie je povedané ináč) povinný vykonávať geometricky najdlhšie ťahy. Pritom napr. ťah strelca o 2 polia má dĺžku 2×1,414. 88
Parry sériovoťahová skladba sériovoťahová skladba, v ktorej môže ťahať aj druhá strana, keď dostane šach. 88
Patrolový šach (Patrol chess) exošach, v ktorom všetky kamene pôsobia len vtedy, ak sú kryté iným kameňom tej istej strany. 88
Pongráczov circešach (základný typ) modifikácia circešachu, podľa ktorej sa braný kameň premiestňuje na svoje pole znovuzrodenia aj vtedy, keď je toto pole obsadené ľubovoľným, či už vlastným alebo súperovým kameňom, vrátane kráľa. V takom prípade sa aj tento kameň premiestni na svoje circe pole a pokiaľ je toto pole obsadené, premiestňovanie pokračuje, kým sa posledné znovuzrodenie neuskutoční na neobsadenom poli. Ak braný alebo premiestňovaný kameň stojí na svojom circe poli, premiestni sa na svoje circe pole berúci alebo premiestňujúci sa kameň. Ak braný alebo premiestňovaný kameň má totožné pole znovuzrodenia ako berúci či premiestňujúci sa kameň, pričom kráľ nie je v šachu, ide o remízu večným premiestňovaním. 88
Take & make druh circešachu, v ktorom sa braný kameň odstráni zo šachovnice a berúci sa premiestni na ľubovoľné prázdne pole, ktoré bolo v pôsobnosti braného kameňa. Ak toto premiestnenie nie je možné, je aj samotné branie ilegálne. Pešiak premiestnený na pole premeny sa musí bezprostredne premeniť, premiestnenie pešiaka na svoj prvý rad je ilegálne. Šach a mat je ortodoxný (podmienka možného ťahu po teoretickom braní kráľa neplatí). 888990
Valcová šachovnica horizontálna (Horizontal Cylinder Board) šachovnica fiktívne stočená do tvaru valca tak, aby prvý a ôsmy rad boli vedľa seba. Jg1 tak pôsobí na h3, f3, e2, ale aj na h7, f7 a e8. 88
Valcová šachovnica vertikálna (Vertical Cylinder Board) šachovnica fiktívne stočená do tvaru valca tak, aby stĺpce ‘a’ a ‘h’ boli vedľa seba. Jg1 tak pôsobí na h3, f3, e2, ale aj na a2. 88
Žartovný problém (capriccio) šachová skladba, ktorej idea spočíva v zmene pravidiel, pričom sa vo výzve na túto zmenu neupozorní. 88
Annan chess (tiež Southern chess) exošach, v ktorom kameň, pod ktorým z pohľadu príslušnej strany stojí o rad nižšie iný vlastný kameň, preberá počas nasle-dujúceho ťahu jeho pohyblivosť a pôsobnosť. 89
Pongráczov circešach (typ L) modifikácia circešachu, podľa ktorej sa braný kameň premiestňuje na svoje pole znovuzrodenia aj vtedy, keď je toto pole obsadené ľubovoľným, či už vlastným alebo súperovým kameňom, vrátane kráľa. V takom prípade sa aj tento kameň premiestni na svoje circe pole a pokiaľ je toto pole obsadené, premiestňovanie pokračuje, kým sa posledné znovuzrodenie neuskutoční na neobsadenom poli. Ak braný alebo premiestňovaný kameň stojí na svojom circe poli, premiestni sa na svoje circe pole berúci alebo premiestňujúci sa kameň. Ťah, v ktorom by mal braný alebo premiestňovaný kameň rovnaké pole znovuzrodenia ako berúci kameň, je zakázaný. 89
Ultrapatrolový šach (Ultrapatrol chess) exošach, v ktorom sa kameň môže pohybovať (t.j. ťahať a pôsobiť), len ak je pokrytý iným kameňom tej istej strany. 89
Andernašský šach (Andernach Chess) exošach, v ktorom berúci kameň získava farbu braného kameňa. Takto vzniknutá veža na východiskovom poli má znovu právo rošády, pešiak na základnom rade právo dvojkroku. 90
Antiprekážka charakteristika poľa rozhodujúceho o pohyblivosti plazivého kameňa spočívajúca v tom, že toto pole musí byť prázdne. 90
Circe parrain modifikácia circešachu, v ktorej sa braný kameň presunie paralelne s nasledovným ťahom strany, ktorej patril a tam sa súčasne s týmto ťahom znovuzrodí, pokiaľ toto pole leží na šachovnici a je voľné. Keď je toto pole obsadené ľubovoľným kameňom alebo leží mimo šachovnice, kameň sa nezrodí. Znovuzrodený pešiak na druhom rade môže robiť dvojkrok, veža na základnom poli rošádu. 90
Chameleónsky šach (Chameleon chess) exošach, v ktorom sú všetky ortodoxné kamene nahradené chameleónmi, každá premena musí byť na chameleóna. 90

Comments are closed