Exopodmienky v PAM

Abecedný šach (Alphabetic chess) – exopodmienka, podľa ktorej sú obe strany povinné hrať prvým kameňom, ktorý má legálny ťah, v poradí podľa algebraickej notácie a1, a2, … a8, b1, b2, …, h8.
AMU – exošach, v ktorom kameň môže vykonať matujúci ťah, len ak je pred ním napadnutý práve jedným súperovým kameňom
Andernašský šach (Andernach Chess) – exošach, v ktorom kameň berúci iný kameň, získava jeho farbu. Prefarbená veža na východiskovom poli má znovu právo rošády, pešiak na základnom rade právo dvojkroku.
Annan (Southern chess) – exopodmienka, podľa ktorej kameň, pod ktorým z pohľadu príslušnej farby strany o rad nižšie iný vlastný kameň, preberá dočasne jeho pohyblivosť a pôsobnosť po dobu, kým tento polohový vzťah oboch kameňov trvá.
Anti Take&Make – exopodmienka, podľa ktorej sa pri braní berúci kameň postaví na pole brania a braný kameň sa premiestni tak, ako keby vykonal ťah bez brania. Ak toto premiestnenie nie je možné, je aj samotné branie ilegálne. Pešiak premiestnený na pole premeny sa musí bezprostredne premeniť. Šach a mat je ortodoxný (podmienka premiestnenia po teoretickom braní kráľa sa neuplatní).
Antiandernašský šach (Antiandernach Chess) – exošach, v ktorom kameň vykonávajúci ťah bez brania mení farbu na opačnú. Prefarbená veža na východiskovom poli má znovu právo rošády, pešiak na základnom rade právo dvojkroku.
Anticirce (typ Calvet) – modifikácia circe, v ktorej sa pri braní braný kameň odstráni zo šachovnice a berúci kameň sa premiestni na pole znovuzrodenia. Branie nie je možné, pokiaľ toto pole nie je pred ním voľné, je však možné na poli znovuzrodenia. Šach je hrozba zobrať kráľa.
Anticirce typ Cheylan – modifikácia circe, v ktorej sa pri braní braný kameň odstráni zo šachovnice a berúci kameň sa premiestni na pole znovuzrodenia. Branie nie je možné, pokiaľ toto pole nie je pred ním voľné. Šach je hrozba zobrať kráľa.
Anti-Einsteinov šach (Anti-Einstein chess) – exošach, v ktorom sa kamene okrem kráľa po svojom ťahu transformujú nasledovne. Po berúcom ťahu strácajú na hodnote v postupnosti D-V-S-J-P-P. Po neberúcom ťahu získavajú na hodnote v postupnosti P-J-S-V-D-D. Pešiak sa nepremieňa, pešiak stojaci na základnom rade môže urobiť ťah o 1, 2 alebo 3 polia a môže byť po dlhšom ťahu braný mimochodom.
Antiko (Antikontaktschach) – exošach, v ktorom je ľubovoľný ťah (aj branie kráľa, ktorého hrozba je šachom) legálny, len ak sa na žiadnom zo susedných polí cieľového poľa nenachádza vlastný alebo súperov kameň. Toto pravidlo neplatí pre ťah pešiakom.
Antikráli (Antikings) – exopodmienka, podľa ktorej je strana v šachu, pokiaľ nie je v šachu podľa normálnych pravidiel.
Antipatrolový šach (Antipatrol chess, elliuortap) – exopodmienka, podľa ktorej môže brať a šachuje len nekrytý kameň.
Antipodean Circe – modifikácia circe, v ktorej sa braný kameň znovuzrodí na poli vzdialenom o vektor (4,4) od poľa brania, pokiaľ je na šachovnici a prázdne.
Antisupercirce – modifikácia circe, v ktorej sa pri braní braný kameň odstráni zo šachovnice a berúci kameň sa premiestni na ktoréjoľvek iné voľné pole šachovnice okrem poľa brania. Pešiak znovuzrodený na 1. rade svojej strany nemá žiadnu pohyblivosť ani pôsobnosť, na 8. rade sa okamžite premieňa ešte ako súčasť ťahu s braním.
ARI (Andernach Chess Rex Inclusiv) – andernašský šach s doplňujúcou podmienkou, podľa ktorej sa zmena farby pri braní vzťahuje aj na kráľa. Pritom nemožno uskutočniť branie, pri ktorom by novonafarbený kráľ bol v šachu (takže polia v dosahu kráľa obsadené kameňmi opačnej strany možno kryť kameňmi rovnakej farby ako kráľ).
Back-to-Back – exopodmienka, podľa ktorej si vymenia pohyblivosť (chod a pôsobnosť) kameň bieleho a čierneho, ktoré stoja vedľa seba tak, že kameň bieleho je o jeden rad vyššie ako kameň čierneho.
Bez brania (No captures) – brania sú ilegálne.
Bezšachový šach (Checkless chess) – exopodmienka, v ktorej je jediným prípustným šachom mat.
Bicaptures – exopodmienka, je možné brať aj vlastné figúry a kráľa šachujú i vlastné kamene.
Bicolores – exopodmienka, podľa ktorej je kráľ šachovaný aj vlastnými kameňmi.
Biele circe parrain (White Circe Parrain) – exopodmienka Circe parrain aplikovaná len na brané biele kamene.
Biely abecedný šach (White Alphabetic chess) – exopodmienka, podľa ktorej je biely povinný hrať prvým kameňom, ktorý má legálny ťah, v poradí podľa algebraickej notácie a1, a2, … a8, b1, b2, …, h8.
Biely maximálnik (White Maximummer) – exopodmienka, podľa ktorej je biely povinný vykonávať geometricky najdlhšie ťahy.
Biliardový šach (Biliardschach) – exošach, v ktorom sa všetky kamene môžu na okraji šachovnice odrážat (kral o 1 pole ako strelec ako veža, jazdec napr. Jc5-a6-c7), pricom pri odraze o 90 stupnov sa nemení farba diagonály pohybu. Branie na okraji šachovnice nemusí ukoncovat tah, ten môže pokracovat aj dalej. Pribraní pešiakom na okraji šachovnice sa tento môže odrazit o 1 pole ako strelec. Pri premene pešiaka sa premenená figúra neodráža, návrat je možný u veže a aj u strelca pri odraze v rohu šachovnice. Vecné odrážanie je zakázané.
Black Sting Chess – exopodmienka, čierny kráľ má okrem zvyčajnej pohyblivosti i pohyblivosť cvrčka.
Bratislavský šach (Bratislava chess) – exošach, v ktorom kráľ môže stáť v šachu, pokiaľ to nie je mat. Králi nemôžu stáť vedľa seba s výnimkou matu, mat kráľom je dovolený len ak na pole matujúceho kráľa pôsobí vlastný kameň a nepôsobí žiaden súperov okrem matovaného kráľa.
Bretónsky chromatický šach (Breton chromatic) – exopodmienka, v ktorej pri braní kameňa typu X musí iný kameň typu X patriaci berúcej strane zmeniť farbu (pokiaľ taký kameň existuje).
Brunner – exopodmienka, v ktorej nie je možné (fiktívne, v šachu) brať kráľa, pokiaľ by následne kráľ berúcej strany ostal v šachu.
Červia diera (Wormhole) – pole, umožňujúce kameňu, ktorý naň vstúpi, okamžite sa povinne „vynoriť“ ako súčasť ťahu z inej, ľubovoľnej červej diery, na ktorej nestojí žiaden kameň.
Chameleónsky šach (Chameleon chess) – exošach v ktorom sú všetky ortodoxné kamene nahradené chameleónmi, každá premena musí byť na chameleóna.
Čierne prenasledovanie (Black Follow-my-leader) – exopodmienka, podľa ktorej čierny ak môže, tak musí ťahať na pole, ktoré biely opustil predchádzajúcim ťahom.
Čierny equipollent (Black Equipollent) – exopodmienka, podľa ktorej čierny, pokiaľ môže, musí vykonávať ťah rovnakej dĺžky a smeru, ako urobil biely. Pokiaľ nemôže, ťahá ľubovoľne.
Čierny musí brať (Black must capture) – čierny môže vykonávať len ťahy s braním.
Čierny musí brať, ak môže (Black captures preferred) – čierny môže najskôr vykonávať ťahy s braním, ak ich má k dispozícii. Ak nemá, môže hrať ľubovoľne.
Čierny musí šachovať (Black Must Check, Ultraschachzwang) – exopodmienka, čierny môže robiť v priebehu rešenia len šachujúce ťahy.
Circe – exošach, v ktorom sa braný kameň znovuzrodí na poli, na ktorom bol na začiatku partie rovnaký kameň tej istej farby. Pritom veže, strelci a jazdci sa znovuzrodia na poli rovnakej farby, ako je pole brania, pešiak na tom istom stĺpci, ako je pole brania. Keď je toto pole obsadené ľubovoľným kameňom, branie je ortodoxné (bez znovuzrodenia). Znovuzrodený pešiak môže robiť dvojkrok, veža rošádu. Exokamene sa znovuzrodia na poli premeny na rovnakom stĺpci ako pole brania, neutrálne kamene podľa toho, ktorá strana ich brala, na opačnej strane.
Circe Assassin – modifikácia circe, v ktorej sa braný kameň znovuzrodí aj v prípade, že jeho Circe pole je obsadené, v takom prípade sa kameň z tohoto poľa odstráni zo šachovnice.
Circe Equipollent – modifikácia circe, v ktorej sa braný kameň znovuzrodí na poli stredovo súmernom s východzím poľom berúceho kameňa v symetrii podľa poľa brania, pokiaľ je na šachovnici a prázdne.
Circe mutant (Circe clône) – modifikácia circe, v ktorej sa braný kameň pred znovuzrodením zmení na rovnaký druh ako berúci kameň.
Circe Parrain – modifikácia circe, v ktorej sa braný kameň presunie paralelne s nasledovným ťahom strany, ktorej patril a tam sa súčasne s týmto ťahom znovuzrodí, pokiaľ toto pole leží na šachovnici a je voľné. Keď je toto pole obsadené ľubovoľným kameňom alebo leží mimo šachovnice, kameň sa nezrodí. Znovuzrodený pešiak na druhom rade môže robiť dvojkrok, veža na základnom poli rošádu.
Circe rex inclusiv – modifikácia Circe, v ktorej sú Circe pravidlá rozšírené aj na kráľov, šachom je len hrozba uskutočniť branie kráľa pri ktorom by bol odstránený zo šachovnice.
Circe teleporty (Phantom Chess) – exopodmienka, podľa ktorej každý kameň (okrem kráľa) môže chodiť a pôsobí navyše k poľu, na ktorom stojí, ešte aj zo svojho circe poľa. Circe teleporty RI (rex inclusiv) sa aplikujú aj na kráľa.
Eiffelov šach (Eiffel Chess) – exošach, v ktorom kamene paralyzujú určené súperove kamene, ktoré napádajú, podobne ako v Madrasi. Základný Eiffelov šach má paralýzu v cykle p-J-S-V-D-p, je možné ju definovať ináč vo výzve.
Einsteinov šach (Einstein chess) – exošach, v ktorom sa kamene okrem kráľa po svojom ťahu transformujú nasledovne. Po neberúcom ťahu strácajú na hodnote v postupnosti D-V-S-J-P-P. Po berúcom ťahu získavajú na hodnote v postupnosti P-J-S-V-D-D. Pešiak sa nepremieňa, pešiak stojaci na základnom rade môže urobiť ťah o 1, 2 alebo 3 polia a môže byť po dlhšom ťahu braný mimochodom.
Equipolentné anticirce (Equipollents Anticirce) – modifikácia anticirce, v ktorej sa berúci kameň znovuzrodí na poli stredovo súmernom podľa poľa brania s východzím poľom ťahu. Napr. Pa2xb3(Pc4).
Exkluzívny šach (Exclusive chess) – exopodmienka, podľa ktorej nemožno vykonať matujúci ťah ak je možné matovať viac ako jedným spôsobom.
Fantómový šach (Ghost chess, Phantômes) – exošach, v ktorom sa braný kameň neodstráni zo šachovnice, ale čaká na svoje znovuzrodenie. Znovuzrodí sa na poli brania po odchode breúceho kameňa a je ďalej nebrateľný. V prípade opakovaného brania na jednom poli sa kamene vynárajú v opačnom poradí, než boli brané.
Haanov šach (Haaner chess) – exošach, v ktorom po každom ťahu ostáva na východzom poli diera, na ktorú nemožno viac vstúpiť a ani líniové kamene nemôžu ťahať cez toto pole s dierou.
Hliadkový šach (Sentinelles) – exošach, v ktorom každá ťahajúca figúra (nie pešiak) po svojom ťahu z 2. až 7. radu zanecháva na východiskovom poli tohto ťahu pešiaka svojej farby, s výnimkou situácie, keď táto strana už má na šachovnici 8 pešiakov.
Horizontálna valcová šachovnica (Horizontal Cylindric Board) – šachovnica stocená do tvaru valca tak, aby 1. a 8. rad boli tesne pri sebe, takže napr. Jg1 pôsobí na h7. Základné postavenie partie je nemožné.
Immun – exošach, v ktorom nemôžu byť brané kamene, ktoré majú obsadené svoje circe pole.
Inverzné circe (Circe inverse, Vertical Mirror Circe) – modifikácia circe, v ktorej sa kamene znovuzrodia na poliach súmerných podľa zvislej osi s normálnymi circe poliami.
Inverzný hliadkový šach (Sentinelles en Pion adverse) – modifikácia hliadkového šachu, namiesto pešiakov ťahajúcej strany sa objavujú na šachovnici pešiaci strany opačnej.
Isardam – exošach, v ktorom je ľubovoľný ťah (aj branie kráľa, ktorého hrozba je šachom) vedúci k paralýze podľa podmienky Madrasi ilegálny.
Kamikadze šach (Kamikaze chess) – exošach, v ktorom sa pri každom braní okrem brania kráľom odstránia zo šachovnice oba kamene, braný aj berúci.
KoBul králi (KoBul Kings) – exopodmienka, podľa ktorej sa transformujú kráľovské kamene strany, ktorej kameň je braný, nasledovne: pri braní figúry sa kráľovský kameň (vrátane kráľa) mení na kráľovský kameň s pohyblivosťou branej figúry, pri braní pešiaka sa kráľovský kameň mení na kráľa. Branie je ilegálne v prípade, že by v jeho dôsledku prišlo k samošachu v dôsledku transformácie podľa pravidiel pre KoBul kráľaov. Rošáda je možná len s kráľom, na základnom postavení, pokiaľ sa tento ešte nepohol, ale už mohol byť transformovaný.
Köko – exošach, v ktorom je ľubovoľný ťah (aj branie kráľa, ktorého hrozba je šachom) legálny, len ak sa na niektorom z 8 susedných polí cieľového poľa nachádza aspoň jeden kameň.
Kukučie circe (Circé Coucou) – modifikácia circe, v ktorej sa braný kameň premiestni na východiskové pole berúceho kameňa. Pri braní pešiaka figúrou sa tento zároveň premieňa na figúru, ktorú si volí neberúca strana. Pokiaľ by aspoň pri jednej voľbe mohol vzniknúť šach kráľovi berúcej strany, branie nie je možné.
Kuskus anticirce typ Cheylan (CousCous Anticirce type Cheylan) – modifikácia anticirce typ Cheylan, v ktorej sa berúci kameň premiestni na východiskové pole braného kameňa. Pokiaľ je toto pole obsadené, branie nie je možné. Pri braní pešiakom sa tento zároveň premieňa na figúru, ktorú si volí berúca strana a potom sa znovuzrodí.
Kuskus anticirce typ Cheylan (CousCous Anticirce type Cheylan) – modifikácia anticirce typ Cheylan, v ktorej sa berúci kameň premiestni na východiskové pole braného kameňa. Pokiaľ je toto pole obsadené, branie nie je možné. Pri braní pešiakom sa tento zároveň premieňa na figúru, ktorú si volí berúca strana a potom sa znovuzrodí. Branie na poli znovuzrodenia nie je dovolené.
Kuskus circe (CousCous Circé) – modifikácia circe, v ktorej sa braný kameň premiestni na východiskové pole berúceho kameňa. Pri braní pešiaka figúrou sa tento zároveň premieňa na figúru, ktorú si volí berúca strana.
Madrasi – exošach, v ktorom každý kameň okrem kráľov, ktorý sa nachádza na poli napadnutom rovnakým kameňom opačnej farby, je paralyzovaný, čo znamená, že stráca svoju pohyblivosť (aj pôsobnosť) okrem schopnosti paralyzovať. Keď sa paralýza zruší, kameň opäť nadobúda svoje pôvodné vlastnosti. Madrasi RI je Madrasi s rozšírením pravidiel o paralýze aj na kráľov. (Títo teda môžu stáť na poliach vedľa seba, lebo sú vzájomne paralyzovaní.)
MAFF – exopodmienka, podľa ktorej v mate musi mat matovaný kráľ presne jedno voľné pole. Matovaná strana musí mat práve jednu možnosť odvrátiť šach – ústup kráľa na toto voľné pole. Mat bez voľného poľa kráľa je ilegálny, akýkoľvek ťah, ktorý nevyhnutne vedie k ilegálnemu ťahu je zakázaný.
Magická šachovnica (Magic board) – šachovnica, na ktorej je každé pole magické, t.j. akýkoľvek ťah akéhokoľvek kameňa okrem kráľov mení jeho farbu.
Mars Anticirce – exopodmienka, v ktorej sa ťahy bez brania vykonávajú tak, že sa ťahajúci kameň premiestni na svoje Circe pole (ktoré musí byť voľné) a z tohto poľa ťahá. Brania sú normálne.
Mars circe – exopodmienka, podľa ktorej sa branie vykonáva nasledovným spôsobom: berúci kameň sa najskôr premiestni na svoje východiskové pole (tak ako je definované v definícii Circe) a odtiaľ normálnym spôsobom vykoná branie. Hrozba takýmto spôsobom zobrať kráľa je šach.
Masand – exopodmienka, podľa ktorej kameň, ktorý svojím ťahom priamo napadne súperovho kráľa, mení farbu všetkých ním napadnutých alebo pokrytých kameňov okrem kráľov.
Maximálnik (Maximummer) – exopodmienka, podľa ktorej je čierny (ak nie je povedané ináč) povinný vykonávať geometricky najdlhšie ťahy. Pritom napr. ťah strelca o 2 polia má dĺžku 2×1,414.
Messigny – exošach, v ktorom môžu obe strany namiesto tahu navzájom vymenit dva kamene rovnakej hodnoty opacných farieb (aj králov). Ten istý kamen nemožno vymenit v dvoch po sebe idúcich poltahoch.
Monochromatický šach (Monochromatic chess) – exopodmienka, podľa ktorej sú legálne len ťahy medzi poliami rovnakej farby, toto sa vzťahuje aj na teoretické branie kráľa. (Napr. jazdec vôbec nemôže uskutočniť ťah.)
Mono-Heffalumps – exopodmienka podľa ktorej kamene, ktoré sa navzájom kryjú, nemôžu brať a nešachujú po línii ich vzájomného krytia.
Napádnik (Black Attacker, Angreifer) – exopodmienka, podľa ktorej čierny, pokiaľ môže, musí napadnúť kameň bieleho, ktorý práve ťahal. Pokiaľ nemôže, ťahá ľubovoľne.
Nórsky šach (Norsk sjakk) – exopodmienka, podľa ktorej sa ťahajúca dáma zmení na jazdca a naopak, ťahajúca veža na strelca a naopak. Ďalej sa môžu brať len kamene rovnakej hodnoty navzájom, králi teda vôbec nemôžu brať. Šach je ortodoxný.
Obojstranný maximálnik (Double Maximummer) – exopodmienka, podľa ktorej je sú obe strany povinné vykonávať geometricky najdlhšie ťahy.
Opačné circe (Mirror Circe) – modifikácia circe, pri ktorej sa braný kameň znovuzrodí na poli, ako keby bol opačnej farby.
Opační KoBul králi (Inverse KoBul Kings) – exopodmienka, podľa ktorej sa transformujú kráľovské kamene berúcej strany nasledovne: pri braní figúry sa kráľovský kameň (vrátane kráľa) mení na kráľovský kameň s pohyblivosťou branej figúry, pri braní pešiaka sa kráľovský kameň mení na kráľa. Branie je ilegálne v prípade, že by v jeho dôsledku prišlo k samošachu v dôsledku transformácie podľa pravidiel pre KoBul kráľaov. Rošáda je možná len s kráľom, na základnom postavení, pokiaľ sa tento ešte nepohol, ale už mohol byť transformovaný.
Patrolový šach (Patrol chess) – exopodmienka, podľa ktorej môže kameň brať alebo šachuje, len ak je pokrytý iným kameňom tej istej strany.
Pongráczovo Circe (Pongrácz Circe) – modifikácia circe, podľa ktorej sa braný kameň premiestňuje na svoje pole znovuzrodenia aj vtedy, keď je toto pole obsadené ľubovoľným, či už vlastným alebo súperovým kameňom, vrátane kráľa. V takom prípade sa aj tento kameň premiestni na svoje circe pole a pokiaľ je toto pole obsadené, premiestňovanie pokračuje, kým sa posledné znovuzrodenie neuskutoční na neobsadenom poli. V prípade, že vznikne nekonečné premiestňovanie dvoch kameňov s rovnakým circe poľom, ide o remízu. V prípade typu L je zakázaný ťah, v ktorom by mal braný alebo premiestňovaný kameň rovnaké pole znovuzrodenia ako kameň, ktorý už stojí na poli, na ktorom by sa malo vykonať niektoré znovuzrodenie.
Prstencová šachovnica (Anchor ring) – šachovnica, ktorá má zlepený prvý a posledný rad aj prvý a posledný stĺpec.
Republikánsky šach (Republican chess) – exošach, ktorý sa hrá bez kráľov. Každá strana môže po svojom ťahu postaviť súperovho kráľa na ľubovoľné voľné pole, pokiaľ je na tomto poli v mate a toto postavenie (t.j. mat) sa od legálneho líši len neprítomnosťou druhého kráľa na šachovnici.
Rošádový šach (Castling Chess) – exopodmienka meniaca pravidlá pre rošádu nasledovne: 1. Kráľ môže robiť rošádu, i keď sa už pohol. 2. Kráľ môže robiť rošádu s akýmkoľvek kameňom akejkoľvek farby, ktorý stoji na rovnakej diagonále alebo ortogonále, za predpokladu, že všetky polia medzi týmto kameňom a kráľom sú voľné, kráľ nie je v šachu a nepôjde cez polia pokryté opačnou stranou. 3. Rošáda sa vždy vykoná ako ťah smerom k tomu kameňu kráľom o dve polia, následne kameň preskočí kráľa a skončí ťah na poli vedľa kráľa pôvodne z opačnej strany.
SAT – exošach, v ktorom je strana v šachu, pokiaľ jej kráľ môže urobiť šach podľa ortodoxných pravidiel.
Sentinelles x/y – exošach, v ktorom každá ťahajúca figúra (nie pešiak) po svojom ťahu z 2. až 7. radu zanecháva na východiskovom poli tohto ťahu pešiaka svojej farby, s výnimkou situácie, keď by počet bielych pešiakov na šachovnici prekročil x a počet čiernych pešiakov prekročil y.
Siamskí králi (Siamese Kings) – exopodmienka s viacerými kráľmi na šachovnici, podľa ktorej je strana v mate, ak nemôže odvrátiť všetky šachy svojim kráľom.
Single box – exopodmienka, podľa ktorej sa pešiak môže premeniť len na už branú figúru, strana nemôže mať na šachovnici viac ako 1 dámu, 2 veže, 2 strelcov a 2 jazdcov. V type 1 nemožno vykonať pešiakom ťah na 8. rad, ak by sa nemal na čo premeniť. V type 2 pešiak, ktorý sa nemôže premeniť, zostáva nepremenený a nehybný, premení sa okamžite v tej chvíli, keď je braná figúra jeho farby, na túto figúru.
Single Combat (Duellantenschach) – exopodmienka, podľa ktorej každá strana môže hrať len jedným kameňom, ktorý si vyberá pri svojom prvom ťahu, ostatné kamene len pôsobia vzhľadom ku súperovmu kráľovi. Ak pôvodne vybraný kameň nemá legálny ťah (bol braný, viazaný, je šach, ktorý nemôže zrušiť a pod.), môže si táto strana vybrať iný kameň, ktorým ďalej ťahá.
Štafetový šach (Stafettenschach) – exopodmienka, podľa ktorej musí každý kameň svoje ťahy robiť v rade za sebou a pokiaľ raz skončí, už nemôže znovu začať. Výnimkou je, keď žiaden iný kameň nemá legálny ťah. Premenená figúra sa považuje za rovnaký kameň ako pešiak, rošáda je ťah kráľa.
Strict Circe – modifikácia circe, pri ktorej nie je branie možné, pokiaľ pole znovuzrodenia braného kameňa nie je voľné.
Supercirce – druh circe, pri ktorom strana vykonávajúca branie stavia kameň na ktorékoľvek pole šachovnice. Kráľa nemožno brať, pešiak premiestnený na prvý rad sa z nej môže dostať len ďalším premiestnením, na poslednom rade sa premieňa podľa vôle berúcej strany. Podľa zváženia berúcej strany možno kameň aj odstrániť zo šachovnice.
Symetrické anticirce (Symmetry Anticirce) – modifikácia Anticirce, v ktorej sa berúci kameň povinne znovuzrodí na poli stredovo súmernom podľa stredu šachovnice s poľom brania.
Symetrické circe (Symmetry Circe) – D255
Take&Make – exopodmienka, podľa ktorej sa pri braní braný kameň odstráni zo šachovnice a berúci vykoná dodatočný ťah bez brania podľa pohyblivosti braného kameňa. Ak tento dodatočný ťah nie je možný, je aj samotné branie ilegálne. Pešiak dodatočne ťahajúci na pole premeny sa musí bezprostredne premeniť, umiestnenie pešiaka na svoj prvý rad je ilegálne. Šach a mat je ortodoxný (podmienka možného ťahu po teoretickom braní kráľa neplatí).
UIA – pri mate musí byť práve jeden kameň matujúcej strany v pôsobnosti matujúceho kameňa. Mat, pri ktorom v pôsobnosti matujúceho kameňa nie je ani jeden alebo je viacero bielych kameňov, je ilegálny. Ťah, ktorý nevyhnutne vedie k ilegálnemu ťahu, je zakázaný.
Ultrapatrolový šach (Ultrapatrol chess) – exopodmienka, podľa ktorej môže kameň ťahať, brať alebo šachuje, len ak je pokrytý iným kameňom tej istej strany.
Úradnícky šach (Beamtenschach, Functionary chess) – exopodmienka, podľa ktorej len napadnutý kameň môže ťahať, brať alebo šachuje, všetky kamene si zachovávajú schopnosť napádať súperove kamene.
Valcová šachovnica (Vertical Cylinder Board) – šachovnica stočená do tvaru valca tak, aby stĺpce ‚a‘ a ‚h‘ boli tesne pri sebe, takže napr. Jg1 pôsobí na a2.
Vogtlandský šach (Vogtland chess) – exošach, pri ktorom je strana v šachu, pokiaľ je napadnutý kráľ opačnej strany.
Vulkanické circe (Volcanic Circe) – modifikácia circe, v ktorej sa braný kameň rodí na svojom poli znovuzrodenia, ale pokiaľ je toto pole obsadené, zostáva skrytý pod kameňom, ktorý na ňom stojí. Akonáhle tento stojaci kameň odtiahne, znovuzrodený kameň sa vynorí a začne pôsobiť. Keď je braných viacero kameňov s rovnakým circe-poľom, vynárajú sa postupne tak, že prvý ten, ktorý bol braný posledný.
Výmenné circe (Platzwechselcirce, PWC) – modifikácia circe, pri ktorej si braný a berúci kameň vymenia miesta. Pešiak môže stáť na svojom prvom rade, môže sa však z neho dostať len ďalším braním, nie vlastným ťahom. V prípade premiestnenia na svoj posledný rad sa premieňa podľa voľby strany, ktorá brala.
Vymieňajúci králi (Swapping kings) – exopodmienka, v ktorej si po napadnutí súperovho kráľa ťahom jednej zo strán králi vymenia miesta a šach sa posudzuje až po tejto výmene.
Vymierací šach (Extinction chess) – exopodmienka, v ktorej je strana v šachu, pokiaľ je napadnutý jej posledný kameň niektorého typu na šachovnici. Kráľ je figúra ako každá iná, má iba pohyblivosť kráľa, ale nemá jeho bežnú kráľovskú funkciu. Je dovolená premena pešiaka na kráľa.
Wandelschach bez zmeny farby – exošach, v ktorom neexistujú normálne premeny, ale kamene ťahajúce na polia na 1., 2., 7. a 8. rade sa menia na kamene, ktoré na týchto poliach stáli v základnom postavení, avšak bez zmeny farby. Pokiaľ takto vznikne viacero kráľov, hrá sa podľa pravidiel Rex Multiplex.
Zradcovské circe (Circe turncoats) – modifikácia circe, v ktorej braný kameň po znovuzrodení zmení farbu na opačnú.
Žravý šach (Losing game) – exopodmienka, podľa ktorej vyhráva strana, ktorá stratí všetky kamene alebo nemá ťah. Branie je povinné, pokiaľ je možné, kráľa možno brať, pešiaka možno premeniť na kráľa, šach a mat neexistujú.

Comments are closed.